برند و مدل
قیمت نمایندگی
قیمت بازار
250,000,000  تومان
301,000,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - فول مانیتور کوچک
بازار - فول مانیتور کوچک
485,000,000  تومان
810,000,000  تومان
1393/06/08
نمایندگی - فول
بازار - فول
350,000,000  تومان
395,000,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - اتاق جدید فول
بازار - اتاق جدید فول
آگهی خودرو
خودرو صفر
405,000,000  تومان
496,000,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - فول
بازار - فول
345,000,000  تومان
455,000,000  تومان
1393/04/20
نمایندگی - فول
بازار - فول
405,000,000  تومان
470,000,000  تومان
1393/04/20
نمایندگی - فول
بازار - فول
655,000,000  تومان
680,000,000  تومان
1393/09/06
نمایندگی - 2014
بازار - 2014
آگهی خودرو
خودرو صفر
1,800,000,000  تومان
3,050,000,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - جدید 4 نفره فول 2015
بازار - جدید 4 نفره فول 2015
19,940,000  تومان
20,300,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی
بازار
19,720,000  تومان
19,700,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی
بازار
آگهی خودرو
خودرو صفر
21,220,000  تومان
21,500,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی
بازار
مشخصات فنی خودرو
آگهی خودرو
خودرو صفر
19,600,000  تومان
20,000,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی
بازار
مشخصات فنی خودرو
خودرو صفر
21,100,000  تومان
21,400,000  تومان
1393/08/01
نمایندگی
بازار
مشخصات فنی خودرو
خودرو صفر
19,320,000  تومان
18,600,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی
بازار
آگهی خودرو
خودرو صفر
17,169,000  تومان
16,600,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - TL
بازار - TL
مشخصات فنی خودرو
آگهی خودرو
خودرو صفر
31,894,000  تومان
33,300,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی
بازار
36,334,000  تومان
35,900,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی
بازار
28,590,000  تومان
28,950,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - دو ایربگ
بازار - دو ایربگ
30,118,000  تومان
31,000,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - دو ایربگ
بازار - دو ایربگ
29,638,000  تومان
31,400,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - دو ایربگ
بازار - دو ایربگ
36,869,000  تومان
36,700,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - دو ایربگ
بازار - دو ایربگ
آگهی خودرو
خودرو صفر
34,995,000  تومان
36,300,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - دو ایربگ
بازار - دو ایربگ
38,574,000  تومان
43,100,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - دو ایربگ
بازار - دو ایربگ
آگهی خودرو
خودرو صفر
36,851,000  تومان
41,200,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - دو ایربگ
بازار - دو ایربگ
45,330,000  تومان
50,800,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - دو ایربگ 1.8
بازار - دو ایربگ 1.8
آگهی خودرو
خودرو صفر
36,420,000  تومان
38,500,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - دو ایربگ
بازار - دو ایربگ
13,874,000  تومان
13,750,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی
بازار
مشخصات فنی خودرو
آگهی خودرو
خودرو صفر
15,264,000  تومان
15,400,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی
بازار
32,914,000  تومان
32,500,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی
بازار
29,558,000  تومان
29,900,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - دو ایربگ
بازار - دو ایربگ
29,687,000  تومان
29,800,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - دو ایربگ
بازار - دو ایربگ
آگهی خودرو
خودرو صفر
30,979,000  تومان
31,400,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - دو ایربگ
بازار - دو ایربگ
28,670,000  تومان
31,200,000  تومان
1393/04/12
نمایندگی
بازار
آگهی خودرو
خودرو صفر
27,063,000  تومان
27,400,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - دو ایربگ
بازار - دو ایربگ
آگهی خودرو
خودرو صفر
35,784,000  تومان
35,800,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - دو ایربگ
بازار - دو ایربگ
آگهی خودرو
خودرو صفر
88,076,000  تومان
88,000,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - فول 2015
بازار - فول 2015
169,720,000  تومان
166,000,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - صندوقدار
بازار - صندوقدار
آگهی خودرو
خودرو صفر
216,723,000  تومان
242,000,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - فول 2014
بازار - فول 2014
123,580,000  تومان
122,000,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - فول 2015
بازار - فول 2015
104,236,000  تومان
101,500,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - فول 2015
بازار - فول 2015
161,230,000  تومان
163,000,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - فول 10 ایربگ 2015
بازار - فول 10 ایربگ 2015
276,859,000  تومان
320,000,000  تومان
1393/07/10
نمایندگی - اتاق جدید 2015
بازار - اتاق جدید 2015
195,700,000  تومان
205,000,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - فول 2015
بازار - فول 2015
365,059,000  تومان
426,000,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - 4 نفره
بازار - 4 نفره
آگهی خودرو
خودرو صفر
161,200,000  تومان
163,000,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - YF فول 2015
بازار - YF فول 2015
235,500,000  تومان
270,000,000  تومان
1393/08/08
نمایندگی - فول 10 ایربگ
بازار - فول 10 ایربگ
123,570,000  تومان
121,500,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - 6 ایربگ 2015
بازار - 6 ایربگ 2015
161,240,000  تومان
157,000,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - فول 10 ایربگ 2015
بازار - فول 10 ایربگ 2015
163,430,000  تومان
156,000,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - فول 2015
بازار - فول 2015
71,965,000  تومان
69,000,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - 2015
بازار - 2015
135,449,000  تومان
122,000,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - فول 2015
بازار - فول 2015
133,290,000  تومان
133,000,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - 2015
بازار - 2015
215,136,000  تومان
235,000,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - 10 ایربگ اتاق جدید
بازار - 10 ایربگ اتاق جدید
132,250,000  تومان
130,000,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - EX اتوماتیک 1.6 فول 2015
بازار - EX اتوماتیک 1.6 فول 2015
آگهی خودرو
خودرو صفر
211,356,000  تومان
250,000,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - فول 2014
بازار - فول 2014
آگهی خودرو
خودرو صفر
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای دهگان محفوظ است © www.dahgan.ir